Gamerch
第五人格國際服攻略wiki

2020IVL秋季賽 常規賽賽程

最終更新日時 :
1人が閲覧中

第五人格職業聯賽IVL賽事官網

最終排名

排名隊伍淨勝分
1ZQ16221
2Weibo13511
3GG994
4Gr993
5DOU599-1
6XROCK99-8
7CPG810-3
8MRC711-8
9Wolves612-3
10TIANBA414-16

第一週

2020年11月04日 星期三
14:00 ZQ - DOU5
16:00 CPG - Weibo
18:00  MRC - Wolves

Youtube比賽錄像(ZQ vs DOU5)

Youtube比賽錄像(CPG vs Weibo)

Youtube比賽錄像(MRC vs Wolves)

賽果
 ZQ vs DOU5
第一局
72 : 22
5 : 0
第二局
52 : 23
3 : 1
勝負
ZQ
2 : 0DOU5

 CPG vs Weibo
第一局
42 : 24
2 : 2
第二局
10 : 58
1 : 3
第三局
65 : 03
1 : 3
勝負
CPG
1 : 1Weibo

 MRC vs Wolves
第一局
53 : 13
2 : 2
第二局
50 : 55
5 : 0
第三局
11 : 38
0 : 5
勝負
MRC
1 : 1Wolves

2020年11月05日 星期四
14:00 XROCK - TIANBA
16:00Weibo - DOU5 
18:00Gr - GG

Youtube比賽錄像(XROCK vs TIANBA)

Youtube比賽錄像(Weibo vs DOU5)

Youtube比賽錄像(Gr vs GG)

賽果
XROCK vs TIANBA
第一局
22 : 27
0 : 5
第二局
32 : 25
1 : 3
勝負
XROCK
0 : 2TIANBA

Weibo vs DOU5
第一局
42 : 24
2 : 2
第二局
22 : 27
0 : 5
第三局
11 : 38
0 : 5
勝負
Weibo
0 : 2DOU5

Gr vs GG
第一局
10 : 58
2 : 2
第二局
10 : 58
0 : 5
勝負
Gr
0 : 2GG

2020年11月06日 星期五
14:00 CPG - XROCK
16:00TIANBA - MRC  
18:00Wolves - ZQ  

Youtube比賽錄像(CPG vs XROCK)

Youtube比賽錄像(TIANBA vs MRC)

Youtube比賽錄像(Wolves vs ZQ)

賽果
 CPG vs XROCK
第一局
72 : 22
5 : 0
第二局
53 : 13
2 : 2
勝負
CPG
2 : 0XROCK

TIANBA vs MRC 
第一局
50 : 55
5 : 0
第二局
41 : 34
3 : 1
第三局
32 : 25
1 : 3
勝負
TIANBA
0 : 1MRC

Wolves vs ZQ 
第一局
31 : 35
2 : 2
第二局
31 : 35
2 : 2
勝負
Wolves
0 : 2ZQ

2020年11月07日 星期六
14:00  GG - Weibo
16:00Gr - ZQ
18:00CPG - MRC

Youtube比賽錄像(GG vs Weibo)

Youtube比賽錄像(Gr vs ZQ)

Youtube比賽錄像(CPG vs MRC)

賽果
 GG vs Weibo
第一局
42 : 24
2 : 2
第二局
32 : 25
1 : 3
第三局
43 : 14
1 : 3
勝負
GG
0 : 1Weibo

Gr vs ZQ
第一局
32 : 25
1 : 3
第二局
53 : 13
2 : 2
第三局
52 : 23
3 : 1
勝負
Gr
2 : 1ZQ

CPG vs MRC
第一局
1 : 3
2 : 2
第二局
42 : 24
2 : 2
第三局
42 : 24
2 : 2
勝負
CPG
0 : 1MRC

2020年11月08日 星期日
14:00TIANBA - Wolves
16:00DOU5 - Gr 
18:00  GG - XROCK

Youtube比賽錄像(TIANBA vs Wolves)

Youtube比賽錄像(DOU5 vs Gr)

Youtube比賽錄像(GG vs XROCK)

賽果
TIANBA vs Wolves
第一局
20 : 57
2 : 2
第二局
00 : 510
0 : 5
勝負
TIANBA
0 : 2Wolves

DOU5 vs Gr
第一局
42 : 24
2 : 2
第二局
50 : 55
5 : 0
第三局
85 : 01
3 : 1
勝負
DOU5
1 : 0Gr

 GG vs XROCK
第一局
63 : 12
3 : 1
第二局
61 : 33
5 : 0
勝負
GG
2 : 0XROCK

第二週

2020年11月14日 星期六
14:00DOU5 - CPG 
16:00TIANBA - Gr  
18:00GG - ZQ

Youtube比賽錄像(DOU5 vs CPG)

Youtube比賽錄像(TAINBA vs Gr)

Youtube比賽錄像(GG vs ZQ)

賽果
DOU5 vs CPG
第一局
75 : 02
2 : 2
第二局
72 : 22
5 : 0
勝負
DOU5
2 : 0CPG

TIANBA vs  Gr 
第一局
41 : 34
3 : 1
第二局
65 : 03
1 : 3
第三局
20 : 57
2 : 2
勝負
TIANBA
1 : 1Gr

GG vs ZQ
第一局
53 : 13
2 : 2
第二局
20 : 57
2 : 2
第三局
32 : 25
1 : 3
勝負
GG
1 : 2ZQ

---枯草成為首位牽制5000秒的選手---


2020年11月15日 星期日
14:00 Weibo - Wolves
16:00 MRC - XROCK
18:00 GG - DOU5

Youtube比賽錄像(Weibo vs Wolves)

Youtube比賽錄像(MRC vs XROCK)

Youtube比賽錄像(GG vs DOU5)

賽果
Weibo vs Wolves
第一局
53 : 13
2 : 2
第二局
75 : 02
2 : 2
勝負
Weibo
2 : 0Wolves

 MRC vs XROCK
第一局
10 : 58
1 : 3
第二局
21 : 37
2 : 2
勝負
MRC
0 : 2XROCK

 GG vs DOU5
第一局
55 : 05
0 : 5
第二局
55 : 05
0 : 5
第三局
42 : 24
2 : 2
加時賽
52 : 23
3 : 1
勝負
GG
1 : 0DOU5

---東玄成為首位淘汰200人次的選手---

--- GG 成為首支救人200次的隊伍 ---

---東玄成為首位擊倒500次求生者的選手---

第三週

2020年11月19日 星期四
14:00  ZQ - XROCK
16:00Weibo - MRC 
18:00Wolves - Gr  

Youtube比賽錄像(ZQ vs XROCK)

Youtube比賽錄像(Weibo vs MRC)

Youtube比賽錄像(Wolves vs Gr)

賽果
 ZQ vs XROCK
第一局
105 : 00
5 : 0
第二局
52 : 23
3 : 1
勝負
ZQ
2 : 0XROCK

Weibo vs MRC
第一局
20 : 57
2 : 2
第二局
52 : 23
3 : 1
第三局
43 : 14
1 : 3
勝負
Weibo
1 : 1MRC

Wolves vs Gr
第一局
31 : 35
2 : 2
第二局
61 : 33
5 : 0
第三局
31 : 35
2 : 2
勝負
Wolves
1 : 2Gr

2020年11月20日 星期五
14:00CPG - GG 
16:00 DOU5 - TIANBA
18:00 ZQ - MRC

Youtube比賽錄像(CPG vs GG)

Youtube比賽錄像(DOU5 vs TIANBA)

Youtube比賽錄像(ZQ vs MRC)

賽果
 CPG vs GG 
第一局
52 : 23
3 : 1
第二局
31 : 35
2 : 2
第三局
42 : 24
2 : 2
加時賽
32 : 25
1 : 3
勝負
CPG
1 : 2GG

 DOU5 vs TIANBA
第一局
72 : 22
5 : 0
第二局
31 : 35
2 : 2
第三局
83 : 11
5 : 0
勝負
DOU5
2 : 1TIANBA

ZQ vs MRC
第一局
105 : 00
5 : 0
第二局
51 : 33
5 : 0
勝負
ZQ
2 : 0MRC

第四週

2020年11月25日 星期三
14:00  Gr - Weibo
16:00  ZQ - TIANBA
18:00 GG - MRC

Youtube比賽錄像(Gr vs Weibo)

Youtube比賽錄像(ZQ vs TIANBA)

Youtube比賽錄像(GG vs MRC)

賽果
 GG vs Weibo
第一局
43 : 14
1 : 3
第二局
11 : 38
0 : 5
第三局
42 : 24
2 : 2
勝負
Gr
0 : 1Weibo

 ZQ vs TIANBA
第一局
83 : 11
5 : 0
第二局
52 : 23
3 : 1
勝負
ZQ
2 : 0TIANBA

GG vs MRC
第一局
53 : 13
2 : 2
第二局
105 : 00
5 : 0
勝負
GG
2 : 0MRC

2020年11月26日 星期四
14:00Wolves - CPG  
16:00XROCK - DOU5 
18:00  GG - TIANBA

Youtube比賽錄像(Wolves vs CPG)

Youtube比賽錄像(XROCK vs DOU5)

Youtube比賽錄像(GG vs TIANBA)

賽果
Wolves vs CPG 
第一局
20 : 57
2 : 2
第二局
61 : 33
5 : 0
第三局
41 : 34
3 : 1
勝負
Wolves
1 : 1CPG

XROCK vs DOU5
第一局
22 : 27
0 : 5
第二局
85 : 01
3 : 1
第三局
22 : 27
0 : 5
勝負
XROCK
1 : 2DOU5

 GG vs TIANBA
第一局
63 : 12
3 : 1
第二局
83 : 11
5 : 0
勝負
GG
2 : 0TIANBA

2020年11月27日 星期五
14:00  Gr - XROCK
16:00  ZQ - Weibo
18:00DOU5 - MRC 

Youtube比賽錄像(Gr vs XROCK)

Youtube比賽錄像(ZQ vs Weibo)

Youtube比賽錄像(DOU5 vs MRC)

賽果
 Gr vs XROCK
第一局
50 : 55
5 : 0
第二局
53 : 13
2 : 2
第三局
31 : 35
2 : 2
加時賽
32 : 25
1 : 3
勝負
Gr
1 : 2XROCK

 ZQ vs Weibo
第一局
53 : 13
2 : 2
第二局
32 : 25
1 : 3
第三局
65 : 03
1 : 3
勝負
ZQ
2 : 1Weibo

DOU5 vs MRC
第一局
50 : 55
5 : 0
第二局
50 : 55
5 : 0
第三局
83 : 11
5 : 0
勝負
DOU5
1 : 0MRC

2020年11月28日 星期六
14:00 ZQ - CPG
16:00Wolves - GG  
18:00 Gr - MRC

Youtube比賽錄像(ZQ vs CPG)

Youtube比賽錄像(Wolves vs GG)

Youtube比賽錄像(Gr vs MRC)

賽果
ZQ vs CPG
第一局
43 : 14
1 : 3
第二局
43 : 14
1 : 3
第三局
21 : 36
1 : 3
勝負
ZQ
0 : 1CPG

Wolves vs GG 
第一局
11 : 38
0 : 5
第二局
20 : 57
2 : 2
勝負
Wolves
0 : 2GG

Gr vs MRC
第一局
43 : 14
1 : 3
第二局
53 : 13
2 : 2
第三局
53 : 13
2 : 2
勝負
Gr
2 : 0MRC

2020年11月29日 星期日
14:00TIANBA - CPG  
16:00Weibo - XROCK
18:00Wolves - DOU5 

Youtube比賽錄像(TIANBA vs CPG)

Youtube比賽錄像(Weibo vs XROCK)

Youtube比賽錄像(Wolves vs DOU5)

賽果
TIANBA vs CPG 
第一局
43 : 14
1 : 3
第二局
52 : 23
3 : 1
第三局
63 : 12
3 : 1
勝負
TIANBA
2 : 0CPG

Weibo vs XROCK
第一局
42 : 24
2 : 2
第二局
52 : 23
3 : 1
第三局
83 : 11
5 : 0
勝負
Weibo
2 : 0XROCK

Wolves vs DOU5 
第一局
75 : 02
2 : 2
第二局
63 : 12
3 : 1
勝負
Wolves
2 : 0DOU5

第五週

2020年12月04日 星期五
14:00 Weibo - TIANBA
16:00Wolves - XROCK 
18:00CPG - Gr 

Youtube比賽錄像(Weibo vs TIANBA)

Youtube比賽錄像(Wolves vs XROCK)

Youtube比賽錄像(CPG vs Gr)

賽果
Weibo vs TAINBA
第一局
53 : 13
2 : 2
第二局
32 : 25
1 : 3
第三局
72 : 22
5 : 0
勝負
Weibo
2 : 1TIANBA

Wolves vs XROCK
第一局
72 : 22
5 : 0
第二局
11 : 38
0 : 5
第三局
31 : 35
2 : 2
勝負
Wolves
1 : 2XROCK

CPG vs Gr
第一局
52 : 23
3 : 1
第二局
31 : 35
2 : 2
第三局
21 : 36
1 : 3
勝負
CPG
1 : 2Gr

2020年12月05日 星期六
14:00XROCK - Weibo
16:00 DOU5 - Wolves
18:00TIANBA - GG  

Youtube比賽錄像(XROCK vs Weibo)

Youtube比賽錄像(DOU5 vs Wolves)

Youtube比賽錄像(TIANBA vs GG)

賽果
XROCK vs Weibo
第一局
11 : 38
0 : 5
第二局
20 : 57
2 : 2
勝負
XROCK
0 : 2Weibo

DOU5 vs Wolves
第一局
72 : 22
5 : 0
第二局
72 : 22
5 : 0
勝負
DOU5
2 : 0Wolves

TIANBA vs GG 
第一局
31 : 35
2 : 2
第二局
11 : 38
0 : 5
勝負
TIANBA
0 : 2GG

--- GG 成為首支破譯 50000%的 隊伍 ---

--- GG 成為首支總治療次數100次的隊伍 ---


2020年12月06日 星期日
14:00MRC - Gr 
16:00CPG - ZQ 
18:00DOU5 - GG 

Youtube比賽錄像(MRC vs Gr)

Youtube比賽錄像(CPG vs ZQ)

Youtube比賽錄像(DOU5 vs GG)

賽果
MRC vs Gr
第一局
72 : 22
5 : 0
第二局
52 : 23
3 : 1
勝負
MRC
2 : 0Gr

CPG vs ZQ
第一局
10 : 58
1 : 3
第二局
42 : 24
2 : 2
第三局
20 : 57
2 : 2
勝負
CPG
0 : 2ZQ

DOU5 vs GG 
第一局
31 : 35
2 : 2
第二局
75 : 02
2 : 2
第三局
22 : 27
0 : 5
勝負
DOU5
1 : 2GG

※第五週結束後琴酒退出DOU5

第六週

2020年12月09日 星期三
14:00XROCK - CPG 
16:00  MRC - TIANBA
18:00Gr - GG

Youtube比賽錄像(XROCK vs CPG)

Youtube比賽錄像(MRC vs TIANBA)

Youtube比賽錄像(Gr vs GG)

賽果
XROCK vs CPG 
第一局
11 : 38
0 : 5
第二局
31 : 35
2 : 2
勝負
XROCK
0 : 2CPG

 MRC vs TIANBA
第一局
85 : 01
3 : 1
第二局
65 : 03
1 : 3
勝負
MRC
2 : 0TIANBA

GG vs Gr
第一局
53 : 13
2 : 2
第二局
20 : 57
2 : 2
第三局
42 : 24
2 : 2
勝負
GG
1 : 1Gr

2020年12月10日 星期四
14:00Wolves - TIANBA
16:00 DOU5 - Weibo
18:00ZQ - Gr

Youtube比賽錄像(Wolves vs TIANBA)

Youtube比賽錄像(DOU5 vs Weibo)

Youtube比賽錄像(ZQ vs Gr)

賽果
Wolves vs TIANBA
第一局
52 : 23
3 : 1
第二局
20 : 57
2 : 2
第三局
61 : 33
5 : 0
勝負
Wolves
2 : 1TIANBA

DOU5 vs Weibo
第一局
11 : 38
0 : 5
第二局
32 : 25
1 : 3
勝負
DOU5
0 : 2Weibo

ZQ vs Gr
第一局
83 : 11
5 : 0
第二局
33 : 16
0 : 5
第三局
75 : 02
2 : 2
勝負
ZQ
2 : 1Gr

2020年12月11日 星期五
14:00XROCK - GG  
16:00  ZQ - Wolves
18:00MRC - CPG

Youtube比賽錄像(XROCK vs GG)

Youtube比賽錄像(ZQ vs Wolves)

Youtube比賽錄像(MRC vs CPG)

賽果
XROCK vs GG 
第一局
22 : 27
0 : 5
第二局
75 : 02
2 : 2
第三局
72 : 22
5 : 0
勝負
XROCK
2 : 1GG

 ZQ vs Wolves
第一局
32 : 25
1 : 3
第二局
65 : 03
1 : 3
第三局
43 : 14
1 : 3
勝負
ZQ
1 : 1Wolves

MRC vs CPG
第一局
22 : 27
0 : 5
第二局
41 : 34
3 : 1
第三局
42 : 24
2 : 2
勝負
MRC
0 : 1CPG

2020年12月12日 星期六
14:00TIANBA - XROCK 
16:00Weibo - CPG 
18:00 Gr - DOU5

Youtube比賽錄像(TIANBA vs XROCK)

Youtube比賽錄像(Weibo vs CPG)

Youtube比賽錄像(Gr vs DOU5)

賽果
TIANBA vs XROCK
第一局
41 : 34
3 : 1
第二局
42 : 24
2 : 2
第三局
21 : 36
1 : 3
勝負
TIANBA
0 : 1XROCK

Weibo vs CPG 
第一局
72 : 22
5 : 0
第二局
43 : 14
1 : 3
第三局
53 : 13
2 : 2
勝負
Weibo
2 : 0CPG

 Gr vs DOU5
第一局
65 : 03
1 : 3
第二局
105 : 00
5 : 0
勝負
Gr
2 : 0DOU5

第七週

2020年12月16日 星期三
14:00Wolves - MRC  
16:00DOU5 - ZQ 
18:00Weibo - GG  

Youtube比賽錄像(Wolves vs MRC)

Youtube比賽錄像(DOU5 vs ZQ)

Youtube比賽錄像(Weibo vs GG)

賽果
Wolves vs MRC 
第一局
42 : 24
2 : 2
第二局
00 : 510
0 : 5
第三局
65 : 03
1 : 3
勝負
Wolves
1 : 1MRC

DOU5 vs ZQ 
第一局
72 : 22
5 : 0
第二局
10 : 58
1 : 3
第三局
21 : 36
1 : 3
勝負
DOU5
1 : 2ZQ

Weibo vs GG 
第一局
105 : 00
5 : 0
第二局
43 : 14
1 : 3
第三局
43 : 14
1 : 3
勝負
MRC
1 : 1Wolves

---執筆成為IVL首位救人100次的選手---

---藍色成為IVL第2位救人100次的選手---


2020年12月17日 星期四
14:00Wolves - Weibo 
16:00 Gr - CPG
18:00MRC - ZQ 

Youtube比賽錄像(Wolves vs Weibo)

Youtube比賽錄像(Gr vs CPG)

Youtube比賽錄像(MRC vs ZQ)

賽果
Wolves vs Weibo
第一局
43 : 14
1 : 3
第二局
53 : 13
2 : 2
第三局
10 : 58
2 : 2
勝負
Wolves
1 : 1Weibo

Gr vs CPG
第一局
52 : 23
3 : 1
第二局
63 : 12
3 : 1
勝負
Gr
2 : 0CPG

MRC vs ZQ
第一局
32 : 25
1 : 3
第二局
32 : 25
1 : 3
勝負
MRC
0 : 2ZQ

2020年12月18日 星期五
14:00XROCK - MRC 
16:00  Gr - TIANBA
18:00 CPG - DOU5

Youtube比賽錄像(XROCK vs MRC)

Youtube比賽錄像(Gr vs TIANBA)

Youtube比賽錄像(CPG vs DOU5)

賽果
XROCK vs MRC 
第一局
85 : 01
3 : 1
第二局
72 : 22
5 : 0
勝負
XROCK
2 : 0MRC

 Gr vs TIANBA
第一局
22 : 27
0 : 5
第二局
42 : 24
2 : 2
第三局
53 : 13
2 : 2
勝負
Gr
1 : 1TIANBA

 CPG vs DOU5
第一局
22 : 27
0 : 5
第二局
42 : 24
2 : 2
第三局
52 : 23
3 : 1
勝負
CPG
1 : 1DOU

2020年12月19日 星期六
14:00 XROCK - Wolves
16:00TIANBA - Weibo 
18:00ZQ - GG

Youtube比賽錄像(XROCK vs Wolves)

Youtube比賽錄像(TIANBA vs Weibo)

Youtube比賽錄像(ZQ vs GG)

賽果
XROCK vs Wolves
第一局
32 : 25
1 : 3
第二局
53 : 13
2 : 2
第三局
43 : 14
1 : 3
加時賽
52 : 23
3 : 1
勝負
XROCK
2 : 1Wolves

TIANBA vs Weibo
第一局
42 : 24
2 : 2
第二局
20 : 57
2 : 2
第三局
43 : 14
1 : 3
勝負
TIANBA
0 : 1Weibo

ZQ vs GG
第一局
42 : 24
2 : 2
第二局
72 : 22
5 : 0
第三局
42 : 24
2 : 2
勝負
ZQ
1 : 0GG

2020年12月20日 星期日
14:00 MRC - Weibo
16:00  Gr - Wolves
18:00 GG - CPG

Youtube比賽錄像(MRC vs Weibo)

Youtube比賽錄像(Gr vs Wolves)

Youtube比賽錄像(GG vs CPG)

賽果
MRC vs Weibo
第一局
43 : 14
1 : 3
第二局
21 : 36
1 : 3
第三局
10 : 58
1 : 3
勝負
MRC
0 : 2Weibo

 Gr vs Wolves
第一局
32 : 25
1 : 3
第二局
52 : 23
3 : 1
第三局
32 : 25
1 : 3
勝負
Gr
1 : 2Wolves

GG vs CPG
第一局
43 : 14
1 : 3
第二局
20 : 57
2 : 2
第三局
61 : 33
5 : 0
勝負
GG
1 : 1CPG

第八週

2020年12月24日 星期四
14:00TIANBA - DOU5 
16:00XROCK - ZQ  
18:00  GG - Wolves

Youtube比賽錄像(TIANBA vs DOU5)

Youtube比賽錄像(XROCK vs ZQ)

Youtube比賽錄像(GG vs Wolves)

賽果
TIANBA vs DOU5 
第一局
42 : 24
2 : 2
第二局
33 : 16
0 : 5
第三局
61 : 33
5 : 0
加時賽
53 : 13
2 : 2
勝負
TIANBA
2 : 1DOU5

XROCK vs ZQ 
第一局
75 : 02
2 : 2
第二局
11 : 38
0 : 5
第三局
11 : 38
0 : 5
勝負
XROCK
1 : 2ZQ

 GG vs Wolves
第一局
32 : 25
1 : 3
第二局
32 : 25
1 : 3
勝負
GG
0 : 2Wolves

2020年12月25日 星期五
14:00Weibo - ZQ  
16:00  CPG - Wolves
18:00XROCK - Gr  

Youtube比賽錄像(Weibo vs ZQ)

Youtube比賽錄像(CPG vs Wolves)

Youtube比賽錄像(XROCK vs Gr)

賽果
Weibo vs ZQ 
第一局
72 : 22
5 : 0
第二局
21 : 36
1 : 3
第三局
32 : 25
1 : 3
勝負
Weibo
1 : 2ZQ

 CPG vs Wolves
第一局
53 : 13
2 : 2
第二局
43 : 14
1 : 3
第三局
41 : 34
3 : 1
勝負
CPG
1 : 0Wolves

XROCK vs Gr 
第一局
43 : 14
1 : 3
第二局
32 : 25
1 : 3
第三局
63 : 12
3 : 1
勝負
XROCK
1 : 1Gr

2020年12月26日 星期六
14:00Weibo - Gr  
16:00  CPG - TIANBA
18:00 MRC - DOU5

Youtube比賽錄像(Weibo vs Gr)

Youtube比賽錄像(CPG vs TIANBA)

Youtube比賽錄像(MRC vs DOU5)

賽果
Weibo vs Gr 
第一局
10 : 58
1 : 3
第二局
31 : 35
2 : 2
勝負
Weibo
0 : 2Gr

 CPG vs TIANBA
第一局
83 : 11
5 : 0
第二局
83 : 11
5 : 0
勝負
CPG
2 : 0TIANBA

MRC vs DOU5
第一局
53 : 13
2 : 2
第二局
30 : 56
3 : 1
第三局
42 : 24
2 : 2
勝負
MRC
1 : 1DOU5

2020年12月27日 星期日
14:00TIANBA - ZQ  
16:00 DOU5 - XROCK
18:00MRC - GG 

Youtube比賽錄像(TIANBA vs ZQ)

Youtube比賽錄像(DOU5 vs XROCK)

Youtube比賽錄像(MRC vs GG)

賽果
TIANBA vs  ZQ 
第一局
31 : 35
2 : 2
第二局
21 : 36
1 : 3
勝負
TIANBA
0 : 2ZQ

DOU5 vs XROCK
第一局
105 : 00
5 : 0
第二局
32 : 25
1 : 3
第三局
21 : 36
1 : 3
勝負
DOU5
1 : 2XROCK

MRC vs GG
第一局
42 : 24
2 : 2
第二局
52 : 23
3 : 1
第三局
52 : 23
3 : 1
勝負
MRC
2 : 0GG

コメント (2020IVL秋季賽 常規賽賽程)

新着スレッド(第五人格國際服攻略wiki)

注目記事
ページトップへ
閉じる